Klachtenprocedure

Roessingh Revalidatie Techniek (RRT) streeft naar een maximale kwaliteit van haar producten en diensten. Toch kan het gebeuren dat u over onze producten en/of diensten niet tevreden bent.

Uw klacht telt

Klagen heeft een negatieve bijklank, maar niet voor ons. Wij willen graag op de hoogte zijn van uw eventuele ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid om samen met u te zoeken naar een mogelijke oplossing. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheid om te leren van onze tekortkomingen en onze kwaliteit verder te verbeteren. RRT evalueert periodiek alle binnenkomende klachten en genomen corrigerende maatregelen om optimaal lering te trekken uit de reacties van onze klanten en onze dienstverlening verder te verbeteren. Indien u een klacht heeft, nodigen wij u uit om ons klachtenformulier in te vullen.

Onze procedure

U bent niet tevreden over onze dienstverlening dan wel het geleverde product en u wilt uw ongenoegen uiten. Wij raden u aan om dit zo snel mogelijk te bespreken met uw orthopedisch adviseur van RRT. Wanneer de problemen vervolgens niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Onze voorkeur gaat uit naar het voorgedrukte klachtenformulier, maar een brief of e-mail met voldoende informatie nemen wij ook in behandeling. Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling. Allereerst krijgt u van ons binnen één week een ontvangstbevestiging. Mochten er nog essentiële gegevens ontbreken, dan nemen wij nog even contact met u op. Vervolgens gaat de manager van de betreffende productgroep met uw klacht aan de slag. Hij gaat bekijken wat de oorzaken zijn geweest die tot uw ontevredenheid hebben geleid. Afhankelijk van de aard van uw klacht kan het zijn dat hij daarvoor ook onze deskundigen zal raadplegen. u uitnodigt voor een persoonlijk gesprek dan wel dat u beiden besluit het schriftelijk op te lossen. Zodra de manager een goed beeld heeft van de oorzaken die geleid hebben tot uw klacht, ontvangt u van RRT schriftelijk bericht. Dit gebeurt binnen 2 weken nadat u de ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen. In deze brief zullen de oorzaken worden beschreven die aanleiding zijn voor uw klacht alsmede een voorstel van onze kant om uw ontevredenheid weg te nemen. Het kan zijn dat de manager u uitnodigt voor een persoonlijk gesprek dan wel dat u beiden besluit het schriftelijk op te lossen. Mocht u akkoord zijn gegaan met ons voorstel dan zal de manager daar indien mogelijk binnen één week uitvoering aan geven. U ontvangt dan tevens van RRT een brief waarin het voorstel schriftelijk bevestigd wordt evenals de mededeling dat het dossier gesloten zal worden. Het kan natuurlijk zo zijn dat u en RRT het niet direct eens worden over de oorzaak van uw klacht dan wel de wijze waarop uw klacht opgelost zou moeten worden. In dat geval zal eerst getracht worden nogmaals alle aspecten van uw klacht goed te onderzoeken. Tevens wordt er opnieuw contact met u gezocht. Mochten de meningen uiteen blijven lopen, dan wordt de klacht doorgestuurd naar de interne klachtencommissie.

Interne klachtencommissie

RRT heeft een interne klachtencommissie ingesteld. Mocht de aard van uw klacht zo ernstig zijn dat wij er met u niet uitkomen, dan wordt in eerste instantie de klacht voorgelegd aan deze klachtencommissie. Zij zullen uw klacht in behandeling nemen, onderzoeken en in samenwerking met u proberen deze alsnog tot tevredenheid af te handelen. Uiteraard ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Onafhankelijke klachtencommissie

Mocht u na de behandeling van uw klacht door RRT nog niet tevreden zijn met de aangeboden oplossing, dan kan RRT u, indien u dat wenst, aanmelden voor de onafhankelijke klachtencommissie waarbij de betreffende productgroep van RRT is aangesloten.

Orthopedische Schoenmakerij (OSM) en Orthopedische Instrumentmakerij (OIM)  - Geschillencommissie Zorg
Productgroep Therapeutisch Elastische Kousen (TEK - via NVCZ ) en Mammacare (MC - via NVMCZ )   - Er is iets misgegaan